ගීතා කුමාරසිංහ, සංගීතා වීරරත්න රගපෑ රේල් පිලී peo Tv තුලින් Featured