බන්දු සහ ටෙනීසන් විසින් මෙහෙයවන සම්මුඛ පරීක්ශනය

බන්දු සහ ටෙනීසන් විසින් මෙහෙයවන සම්මුඛ පරීක්ශනය Featured

බන්දු සහ ටෙනීසන් විසින් මෙහෙයවන සම්මුඛ පරීක්ශනය පිළිබද තොරතුරු දැන ගැනීමට සොමි බෝයිස් චිත්‍රපටයේ මෙම විඩීයෝව නරඹන්න

සම්මුඛ පරීක්ශනය සදහා බර්ටි ගුණතිලක ද සහබාගිවෙයි.

https://www.youtube.com/watch?v=vJvJJt6WXds