ඔබේ මව්බිම සිංහලයි - ඔබේ මව්බස සිංහලයි ඔබ උපන් රට හදවතයි - පුතේ මව්බස ප්‍රානයයි

ඔබේ මව්බිම සිංහලයි - ඔබේ මව්බස සිංහලයි ඔබ උපන් රට හදවතයි - පුතේ මව්බස ප්‍රානයයි Featured

ඔබ උපන් රට හදවතයි - පුතේ මව්බස ප්‍රානයයි සූරයන්ගෙත් සූරයා චිත්‍රපටයේ දේශාභිමාණී ගීතය නරඹන්න

https://www.youtube.com/watch?v=uEhGyEu7_XY