අනෝජාගෙන් අභිත නොමුරා මිචිකෝ එළිමහන් රංගපීඨයක්

අනෝජාගෙන් අභිත නොමුරා මිචිකෝ එළිමහන් රංගපීඨයක් Featured

ප්‍රවීණ රංගවේදිනියක චිත්‍රපට නිෂ්පාදිකාවක හා රංගනය පිළිබද ආචාරවරියක වන අනෝඡා වීරසිංහ මහත්මියගේ අදහසකට අනූව ඇයගේ උත්සාහය මත ඉදිකළ අභිත නොමුරා මිචිකෝ එළිමහන් රංගපීඨය පසුගිය දා බෙල්ලන්විල රඡමහා විහාර පරිශ්‍රයේදී විවෘත කෙරුණි.