ලස්සගනන් වස්තු ලැබී.........Lassa ganan vasthu labii

ලස්සගනන් වස්තු ලැබී .... සාරවිට චිත්‍රපටයෙන්

ජෝ අබේවික්‍රම ඇතුළු පිරිස රංගනයෙන් සී.ටී. ප්‍රනාන්දු, නාරද දිසාසේකර ඇතුළු පිරිස ගායනයක්

පූර්ණ චිත්‍රපට අයිතිය : නව සිනමා චිත්‍රපට