සරා සිහින රේඛා

අනූෂා චිත්‍රපටයෙන්

ජෝතිපාල සහ ඉන්ද්‍රානි පෙරේරා ගායනයක්

අයිතිය - නව සිනමා ෆිල්ම්ස්