මල් මල් මල් වැසි | FILM: උලත් එකයි පිලත් එකයි

මල් මල් මල් වැසි උලත් එකයි පිලත් එකයි චිත්‍රපටයෙන් ගායනය :මීනා ප්‍රසාදිනි - අමිල මුතුගල පද : ප්‍රසාද් සමරතුංග සංගීතය :නිරෝශන් ඩ්‍රීම්ස්